Annefors kunskapsutveckling

Hitta din utbildning inom elsäkerhet idag

Alla utbildningar

Annefors Kunskapsutveckling är ett utbildningsföretag med fokus på elsäkerhet och elteknik. Vi samarbetar med ett stort antal föreläsare och kan erbjuda såväl öppna som företagsanpassade kurser över hela landet.

Kort info om alla våra utbildningar

Marknaden för solcellsanläggningar växer snabbt och nya installationer görs både på privata bostäder och kommersiella fastigheter. Vill du vara med och kunna växa på denna marknad så är denna utbildning helt rätt startpunkt för dig. Här får du lära dig hur du säkert installerar en solcellsanläggning och vilka standarder och regler som gäller.

ESA 19 Fackkunnig är en tvådagarsutbildning för dig som går ESA 19 för första gången. Utbildningen ger dig kunskaper i hur ett arbete ska planeras och organiseras för att utföras säkert enligt Elsäkerhetsanvisningarna (ESA). Genom att följa ESA så uppfyller arbetsgivaren de krav som finns i arbetsmiljölagen om att vidta de åtgärder som krävs för att undvika olycksfall.

Kursmål och innehåll
Efter utbildningen ska deltagare förstå och använda sina kunskaper för att planera och organisera arbetet för olika arbetsmetoder i att förebygga och undvika elolyckor och driftstörningar.

Utbildningens olika moment är: Elfaran, Olycksfall, ESA (förklaring och bakgrund), Ansvarsfrågan, Funktioner och organisation, Planering av arbete, Riskhantering, Säker kommunikation, Checklistor och bevisväxling, Skötselåtgärder, Arbetsmetoder (AMS, ANS, AUS och Parallella ledningar).

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapstest. Godkänd deltagare erhåller personligt certifikat med en giltighetstid på 3 år.

Målgrupp och förkunskaper
Personal som arbetar på eller nära anläggningar där ESA 19 krävs. Deltagare behöver ha erfarenhet av elanläggningar.

För personal som redan gått ESA 19 Fackkunnig (2 dagar) rekommenderar vi ESA 19 Repetition när certifikatet behöver förnyas.

För personal som inte är fackkunnig rekommenderar vi ESA Instruerad.

Kurslängd
2 dagar

Pris
Pris per deltagare i en öppen utbildning: Grund 8.200 kr exkl moms, repetition 4.700 kr exkl moms

Pris på företagsanpassad utbildning lämnas på förfrågan.

ESA 19 Skilled is a two-day training for those who are attending ESA 19 for the first time. The training gives you knowledge of how a work should be planned and organized to be carried out safely according to the Electrical Safety Instructions (ESA). By following ESA, the employer meets the requirements of the Work Environment Act to take the measures required to avoid accidents.

Course objectives and content
After the training, participants must understand and use their knowledge to plan and organize the work for different working methods in preventing and avoiding electrical accidents and operational disruptions.

The various elements of the education are: Electrical hazard, Accidents, ESA (explanation and background), Responsibility issue, Functions and organization, Work planning, Risk management, Secure communication, Checklists and exchange of evidence, Maintenance measures, Working methods (AMS, ANS, AUS and Parallel lines).

The course ends with a written knowledge test. Approved participants receive a personal certificate with a validity period of 3 years.

Target group and prior knowledge
Personnel working at or near facilities where ESA 19 is required. Participants need to have experience of electrical installations.

For personnel who have already passed ESA 19 Skilled (2 days), we recommend ESA 19 Repetition when the certificate needs to be renewed.

For personnel who are not skilled, we recommend ESA Instructed.

Course length
Two days

Price
Price per participant in an open education: Basic SEK 8,200 excl VAT, rehearsal SEK 4,700 excl VAT

Prices for company-adapted training are provided on request.

ESA Instructed

ESA Instruerad behandlar elsäkerhets- anvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

Kursen är en halvdag.

Denna utbildning ger dig den kunskaper som kräfvs för att arbeta i och intill kraftstationers och vattemagasins vattenvägar samt på eller intill rörliga anläggningsdelar.

Kursmål och innehåll: Efter utbildningen ska deltagare förstå och kunna tillämpa Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. Följande delar behandlas under utbildningen; Dokumentation Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. Genomgång och förklaring av de regelverk som styr innehavarens respektive arbetsgivarens ansvar. Begrepp och arbetsmetoder. Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest. Godkänd deltagare erhåller ett personligt certifikat.

Kurslitteratur: ESA Vattenvägar–Vattenkraftens säkerhetsanvisningarMålgrupp och förkunskaperUtbildningen vänder sig till underhållspersonal, tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer och entreprenörer som utför arbete på eller intill distributionsanläggningar och vattenkraftstationer. Inga särskilda förkunskaper krävs. Kurslängd 1 dag.

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhets- anvisningarna ESA-RÖJ:15 är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Dessa anvisningar tillsammans med Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmål och innehåll; Efter utbildningen ska deltagare förstå och kunna tillämpa arbetsmetoden ESA-Röj. Följande delar behandlas under utbildningen: Elfaran, Riskhantering, Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1, ESA-RÖJ:15, Diskussioner och praktiska exempel.Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest. Godkänd deltagare erhåller ett personligt certifikat. Kurslitteratur: ESA Röjning i ledningsgata.

Målgrupp och förkunskaper: Utbildningen vänder sig både till entreprenörer som utför manuella och maskinella åtgärder i eller invid elledningar. Utbildningen är lämplig för både elsäkerhetskunnig och icke elsäkerhetskunnig personal. Kurslängd: 1 dag

Att kunna utföra arbeten i spänningssatta anläggningar är i många fall aktuellt för att undvika driftstopp. För att utföra denna typ av arbeten krävs ofta skriftligt dokumenterad och aktuell kompetens. Du måste kunna välja rätt arbetsmetod, rätt verktyg och skyddsutrustning. Med vår utbildning får du förutsättningar för att göra ett säkert och bra arbete.

Kursmål och innehåll
Under utbildningen får du lära dig att arbeta nära och på spänningssatta lågspänningsanläggningar med hjälp av de metoder som finns och med rätt verktyg och skyddsutrustning, isolerhandskmetoden.

Innehåll och övningsutrustning anpassas efter behov beroende på deltagare och arbetsuppgifter (Elinstallation, Industri eller Kraft och distribution).

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest. Godkänd deltagare erhåller ett personligt utbildningscertifikat.

Målgrupp och förkunskaper
Personal som arbetar på idrifttagna elanläggningar och riskerar att hamna innanför riskområdet eller i direkt beröring av spänningsförande del. Deltagare behöver ha grundläggande kunskaper om elsäkerhet vid arbete.

För personal som redan gått Arbete nära och med spänning (2 dagar) rekommenderar vi Arbete nära och med spänning.

Kurslängd
2 dagar

Pris
Pris per deltagare i en öppen utbildning: Grund 8.700 kr exkl moms, repetition 4.700 kr exkl moms

Pris på företagsanpassad utbildning lämnas på förfrågan.

Att kontrollera att en anläggning fungerar på rätt sätt är av yttersta vikt innan den tas i drift. Kontroll före idrifttagning ger dig rätt kunskap för att säkra att en anläggning fungerar som den ska och är säker. Varje installation och montage ska inspekteras och provas så att man vet att den är säker, detta gäller vid både komplettering och nybyggnation. Utbildningen varvar teoretiska delar med nyttiga praktiska övningsmoment. Kursens längd är en dag.

En grund för att undvika skador och olycksfall är att samsyn och kunskap finns hos personal som arbetar på en elanläggning. ESA är ett planeringsverktyg som ger kunskaper och verktyg för att kartlägga såväl organisation som roller och de arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnad med ESA-19. Kurslängden är en dag.

Elinstallationsreglerna Grund utgår från SS 436 40 00 som är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar skall utföras för att garanterar en säker elanläggning. Kännedom om regelverket är mycket viktig för personer som utför nya elinstallationer eller gör förändringar i befintliga installationer.

Kursmål och innehåll – Grund: Efter avslutad utbildning kan du hitta i standarden SS 436 40 00. Då har förståelse för begrepp som basskydd, och felskyddsamt vad som ska skyddas av jordfelsbrytare. Efter avslutad utbildning kan du även de grundläggande samt tillkommande kraven för installationer i särskilda utrymmen. Utbildningens olika delmoment är: Starkströmsföreskrifterna ELSÄK FS 2008:1, Viktiga avsnitt i SS 436 40 00 utgåva 3, Säkra elinstallationer, Riskanalyser, Standard och föreskrifter. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Godkänd deltagare erhåller ett personligt utbildningscertifikat.

Kursmål och innehåll; Repetitionsutbildningen fokuserar vi på att ge deltagare kunskap om de förändringar som finns i utgåva 3 av SS 436 40 00.

Utbildningens olika delmoment – Repetition är: Starkströmsföreskrifterna ELSÄK FS 2008:1, Viktiga avsnitt i SS 436 40 00 utgåva 3, Säkra elinstallationer, Riskanalyser, Standard och föreskrifter. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Godkänd deltagare erhåller ett personligt utbildningscertifikat.

Kurslitteratur; Standard SS 436 40 00 HB 444. Kurslitteratur lånas och kan efter avslutad utbildning köpas. Målgrupp och förku nskaper Personal som arbetar med nya elinstallationer eller förändringar i befintliga elanläggningar. För att tillgodogöra sig utbildningen bör man ha goda kunskaper från elinstallationsarbete.

Målgrupp och förkunskaper – Repetion; Personal inom företagsledning, behörighetsansvariga, konstruktörer, arbetsledare, projektledare och kalkylatorer. Som deltagare behöver man ha goda kunskaper av elinstallationsarbete samt ha genomfört grundutbildningen med godkänt resultat.

Kurslängd: Grund: 2 dagar. Repetition: 1 dag

jun 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Rulla till toppen